Asymptotics of the determinant of the discrete Laplacian on the circle