Varietà regionali in Puglia. Transumanze, confini, incroci