Daijūgokai EAJS (Yōroppa Nihon kenkyū kyōkai) kokusai kaigi ni tsuite – Koten bungaku bukakai o chūshin ni