The Nizhnik-Veselov-Novikov equation: associated boundary value problem