Giustizia di transizione e crimina juris gentium. L’esperienza africana.