La storia costruita. Storie di tabacchine grike a Sternatia nel dopoguerra