Piero Dovizi fra Girolamo Savonarola e Niccolò Machiavelli